| RSS

Не хотите уплачивать 15% налог с доходов выплаченных предпринимателю — берите у него копию справку из налоговой — ГНАУ

Если предприниматель-физическое лицо на общей системе налогообложения получает доходы от юридического лица или от другого СПД-шника, то для того, чтобы покупателю не пришлось выплачивать с его доходов 15% (или 17%) налог, ему необходимо у СПД-шника потребовать копию справки из районной ГНИ, в которой указывается перечень видов деятельности предпринимателя. Если предприниматель оказывает не зарегестрированный в справке налоговой вид услуг, то тогда его доходы подлежат налогообложению по ставке 15-17%, сообщает BankNews со ссылкой на комментарий компании Paudis.
В письме ГНАУ N 1085/К/17-0714 от 3 февраля 2011 года разъясняются вопросы налогообложения доходов физлица-предпринимателя, выплачиваемые ему юрлицом или иным физлицом-предпринимателем.
Обращается внимание на то, что согласно пункту 177.8 ст. 177 НК во время начисления (выплаты) физлицу-предпринимателю дохода от операций, осуществляемых в пределах избранных им видов деятельности, субъект хозяйствования, начисляющий (выплачивающий) такой доход, не удерживает налог на доходы у источника выплаты, если физлицо предоставило копию свидетельства о его госрегистрации как СПД.
При этом пунктом 4 ст. 9 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» не предусматривается указание в бланке этого свидетельства информации о видах деятельности и избранной налогоплательщиком системе налогообложения.
Кроме того, согласно положениям НК расходы, понесенные в связи с приобретением у единоналожника товаров (работ, услуг) не могут включаться в валовые расходы, кроме расходов, связанных с приобретением работ или услуг у физлица-единоналожника, осуществляющего деятельность в сфере информатизации.
Поэтому ГНАУ рекомендует требовать у физлиц-предпринимателей не только копию свидетельства о госрегистрации, но и справку из ГНС, где указаны виды деятельности такого СПД и избранная им система налогообложения.
Указанное письмо не рассматривает вариант выплаты доходов СПД-единоналожнику, поскольку СПД-единоналожник получает свидетельство об уплате единого налога, где указываются весь перечень его видов деятельности.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  
   ЛИСТ
  
   від 03.02.2011 р. N 1085/К/17-0714

  
   Державна податкова адміністрація України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула лист <…> щодо оподаткування доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачуються їм за виконання господарських договорів іншою фізичною особою — підприємцем, і повідомляє.
  
   Відповідно до п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності.
  
   Згідно із п. 4 ст. 9 Закону України від 15.05.2003 р. N 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» у бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця зазначаються ім’я фізичної особи — підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи — підприємця; місце та дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про зміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).
  
   Тобто бланком свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця не передбачено розміщення інформації щодо видів діяльності та обраної платником податку системи оподаткування отриманих від такої діяльності доходів.
  
   Крім того, Кодексом передбачено (пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 розділу III, який набирає чинності з 01.04.2011), що не включаються до складу витрат юридичної особи витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).
  
   Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення порушень норм чинного законодавства рекомендуємо як юридичним особам, так і фізичним особам — підприємцям, які мають господарські відносини з іншою фізичною особою — підприємцем, крім копії документа, підтверджуючого, що він зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності (свідоцтва про державну реєстрацію), отримувати від такої особи довідку (яка надається на письмову заяву платника податковим органом, в якому він знаходиться на податковому обліку), в якій зазначається перелік видів діяльності, відповідно до реєстраційної картки та обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності.
  
   При цьому суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє про всі виплачені підприємцям суми доходів податковому органу у порядку, визначеному п. 176.2 «б» та «д» ст. 176 Кодексу.
  
   В. о. першого заступника Голови
   С. Лекарь

Оставить комментарий 2821 просмотров, 2 - сегодня |

Оставить комментарий

<