| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Приказ ГНАУ №969 от 21.12.2010

Опубликовано: «Офіційний вісник України» N 101 (10.01.2011), ст. 3645

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за N 1401/18696

Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення

З метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються.

2. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) у встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165 «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.06.97 за N 233/2037;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 N 469 «Про затвердження змін до форми податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.98 за N 691/3131;

наказ Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001 N 311 «Про затвердження змін до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 165», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2001 за N 674/586;

пункти 1 — 7 наказу Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 N 244 «Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 769/11049.

4. Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на веб-сайті Державної податкової адміністрації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова

О. О. Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

21.12.2010 N 969

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 грудня 2010 р. за N 1401/18696

ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, податкова накладна виписується особою — управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна виписується зареєстрованим на території України платником податку — покупцем (отримувачем).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс), утрачають право на складання податкової накладної.

3. Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

2 — сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу;

3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

4 — переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробних тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету.

4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена у пункті 2 цього Порядку.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після такої реєстрації. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (виділяється поміткою «Х»).

6.2. Податкова накладна є підставою на віднесення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

6.3. Не дає права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду.

6.4. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку.

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 пункту 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини:

01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;

02 — Постачання неплатнику податку;

03 — Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;

04 — Постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 — Ліквідація основних фондів за самостійним рішенням платника податку;

06 — Переведення основних фондів до складу невиробничих;

07 — Експортні постачання;

08 — Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 — Визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість;

11 — Виписана за щоденними підсумками операцій.

8.1. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

8.3. У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах; ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.4. Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального та податкового номера постачальника).

9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.

10. У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, у податковій накладній у розділі III та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу.

11. У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею 195 Кодексу за нульовою ставкою, у розділі III та графах 8 і 9 проставляється нуль.

12. До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

12.1 графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;

12.2 графа 3 — номенклатура постачання товарів/послуг;

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім слів «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______», також указуються слова «сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя»;

12.3 графа 4 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.4 графа 5 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.5 графа 6 — ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

12.6 графа 7 — база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків (з 01.01.2014 — 17 відсотків);

12.7 графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Кодексом);

12.8 графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу);

12.9 графа 10 — база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу та підрозділу 2 розділу XX;

12.10 графа 11 — загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

13. До розділу II податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

14. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг).

15. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

16. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

17. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму виходячи з фактичної ціни постачання, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається і сума вказаних процентів.

18. У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

19. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

20. Розрахунок коригування складається у двох примірниках.

21. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

У випадку якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 Розділу XX Податкового кодексу України, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.

22. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються у порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.

23. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).

24. На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

25. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою — управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від’ємним чи позитивним значенням.

26. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

27. Показники у графах 6, 7, 9 — 11 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

28. У графі 6 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

29. У графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

Директор Департаменту

адміністрування податку

на додану вартість

Ю. В. Лапшин

Формы бланков и корректировок можно скачать здесь.

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий
6003 просмотров, 1 - сегодня
Follow Discussion

2 комментариев to “Приказ ГНАУ №969 от 21.12.2010”

 1. Oleg Pas':
 2. Oleg Pas':

  Тем кому легче читать на русском языке:

  Порядок заполнения налоговой накладной

  1. Налоговая накладная может печататься полиграфическим способом, с помощью компьютера или иным способом.

  2. Налоговую накладную составляет лицо, которое зарегистрировано в качестве налогоплательщика в налоговом органе и которому присвоен индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость.

  Если не зарегистрированные в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость филиалы и другие структурные подразделения налогоплательщика самостоятельно осуществляют поставку товаров/услуг и проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то зарегистрированный налогоплательщик, в состав которого входят такие структурные подразделения, может делегировать филиалу или структурному подразделению право выписки налоговых накладных. Для этого налогоплательщик должен каждому филиалу и структурному подразделению присвоить отдельный числовой номер, о чем в письменном виде уведомить орган государственной налоговой службы по месту его регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

  При выполнении договоров о совместной деятельности налоговая накладная выписывается лицом, которое ведет учет результатов такой деятельности и отвечает за содержание и внесение налога в бюджет. Учет результатов совместной деятельности ведется таким лицом в общеустановленном порядке отдельно от учета хозяйственных результатов такого лица.

  При осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом, налоговая накладная выписывается лицом — управляющим имуществом, который ведет отдельный учет по налогу на добавленную стоимость таких хозяйственных операций и ответственен за содержание и внесение налога в бюджет.

  В случае оказания нерезидентом услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, налоговая накладная выписывается зарегистрированным на территории Украины налогоплательщиком-покупателем (получателем).

  Субъекты предпринимательской деятельности, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, которая не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость или предусматривает его начисление по иным ставкам, нежели определенные подпунктом «а» пункта 193.1 статьи 193 раздела V с учетом положений пункта 10 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), теряют право на составление налоговой накладной.

  3. Порядковый номер налоговой накладной присваивается в соответствии с ее номером в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

  При составлении налоговой накладной филиалом или структурным подразделением налогоплательщика порядковый номер налоговой накладной устанавливается с учетом присвоенного числового номера и определяется числовым значением через дробь. В числителе порядкового номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — числовой номер филиала или структурного подразделения.

  Плательщики налога на добавленную стоимость составляют отдельные налоговые накладные по видам деятельности, предусматривающим специальный режим налогообложения, и указывают в порядковом номере накладной после дроби перед номером филиала или структурного подразделения код соответствующей деятельности:

  2 — сельскохозяйственные предприятия, применяющие специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства в соответствии со статьей 209 Кодекса;

  3 — сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, которые отвечают критериям, определенным статьей 209 Кодекса, но которые не избрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства и реализуют молоко, скот, птицу, шерсть собственного производства, а также молочные продукты, молочное сырье и мясопродукты, произведенные в собственных перерабатывающих цехах;

  4 — перерабатывающие предприятия всех форм собственности, которые согласно пункту 1 подраздела 2 раздела XX Кодекса за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию перерабатываемых животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясокостная мука), в полном объеме направляют суммы налога на добавленную стоимость в специальный фонд государственного бюджета.

  4. Уплаченная (начисленная) сумма налога на добавленную стоимость в налоговой накладной должна соответствовать сумме налоговых обязательств по поставке товаров/услуг продавца в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

  5. Налоговая накладная считается недействительной в случае ее заполнения другим лицом, нежели указанное в пункте 2 настоящего Порядка.

  6. Налоговая накладная составляется в двух экземплярах (оригинал и копия) в день возникновения налоговых обязательств. При этом в верхней левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (нужное выделяется пометкой «Х»).

  6.1. Оригинал налоговой накладной предоставляется покупателю (получателю) товаров/услуг по его требованию.

  Налоговая накладная, которая в соответствии с пунктом 11 подраздела 2 раздела XX Кодекса подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных, предоставляется покупателю только после такой регистрации. При этом в верхней левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (выделяется пометкой «Х»).

  6.2. Налоговая накладная служит основанием для отнесения к налоговому кредиту расходов по уплате налога на добавленную стоимость у покупателя, зарегистрированного в качестве налогоплательщика.

  6.3. Не дает права на отнесение сумм налога на добавленную стоимость к налоговому кредиту налоговая накладная, выписанная плательщиком, освобожденным от уплаты налога по решению суда.

  6.4. Копия налоговой накладной остается у продавца товаров/услуг как отчетный расчетный налоговый документ и хранится в порядке и в течение срока, предусмотренного законодательством для обязательств по уплате налога.

  7. Налоговая накладная выдается налогоплательщиком, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, по требованию их получателя.

  В случае отказа продавца товаров/услуг предоставить налоговую накладную или в случае нарушения им порядка ее заполнения и порядка регистрации в Едином реестре покупатель таких товаров/услуг имеет право приобщить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого поставщика, служащее основанием для включения сумм налога в состав налогового кредита. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или копии первичных документов, составленных в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которые подтверждают факт получения таких товаров/услуг.

  8. Все экземпляры налоговых накладных, отдельные особенности заполнения которых изложены в подпунктах 8.1 — 8.4 настоящего пункта, остаются у выписавшего их лица и хранятся в соответствии с изложенным в подпунктах 6.1 и 6.4 пункта 6 настоящего Порядка.

  В верхней левой части оригинала такой налоговой накладной делается соответствующая пометка «Х» и указывается тип причины:

  01 — Выписана на сумму превышения обычной цены над фактической;

  02 — Поставка неплательщику налога;

  03 — Натуральная выплата в счет оплаты труда физическим лицам;

  04 — Поставка в пределах баланса для непроизводственного использования;

  05 — Ликвидация основных фондов по самостоятельному решению налогоплательщика;

  06 — Перевод основных фондов в состав непроизводственных;

  07 — Экспортные поставки;

  08 — Поставка для операций, не являющихся объектом обложения налогом на добавленную стоимость;

  09 — Поставка для операций, освобожденных от обложения налогом на добавленную стоимость;

  10 — Признание условной поставки товарных остатков и/или основных фондов, находящихся в учете налогоплательщика на день аннулирования его регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, по которым был начислен налоговый кредит в прошлых или текущем налоговых периодах при аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость;

  11 — Выписана по ежедневным итогам операций.

  8.1. В случае поставки товаров/услуг покупателю, не зарегистрированному в качестве налогоплательщика, включая поставки на экспорт, осуществление операций по натуральным выплатам в счет оплаты труда физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с налогоплательщиком, в строках «Iндивідуальний податковий номер покупця» и «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляется ноль.

  8.2. В случае выписки налоговой накладной покупателем (получателем) услуг от нерезидента, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, в строках «Iндивідуальний податковий номер продавця» и «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляется ноль.

  8.3. В случае поставки товаров/услуг в пределах баланса налогоплательщика для непроизводственного использования; использования товаров/услуг, по которым суммы налога на добавленную стоимость предварительно были включены в налоговый кредит, в операциях, не являющихся объектом налогообложения или освобождаемых от налогообложения; признания условной поставки товарных остатков и/или основных фондов, находящихся в учете налогоплательщика на день аннулирования его регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, по которым был начислен налоговый кредит в прошлых или текущем налоговых периодах; ликвидации основных фондов по самостоятельному решению налогоплательщика; перевода производственных необоротных активов в состав непроизводственных, в строках «Iндивідуальний податковий номер покупця» и «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляется ноль.

  8.4. Налоговая накладная выписывается по ежедневным итогам операций (если налоговая накладная не была выписана на эти операции) в случае:

  осуществления поставки товаров/услуг за наличные конечному потребителю (не являющемуся налогоплательщиком);

  выписки транспортных билетов, гостиничных счетов или счетов, выставляемых налогоплательщику за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, содержащих общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, за исключением тех, в которых форма установлена международными стандартами;

  предоставления налогоплательщику кассовых чеков, содержащих сумму поставленных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с определением фискального и налогового номера поставщика).

  9. Для операций, облагаемых налогом или освобожденных от налогообложения, составляются отдельные налоговые накладные, то есть при одновременной поставке одному покупателю как облагаемых налогом товаров/услуг, так и освобожденных от налогообложения продавец составляет отдельные налоговые накладные (не допускается заполнение в одной накладной одновременно графы 10 и граф 7, 8 и 9).

  Указанное не распространяется на операцию по поставке товаров/услуг, к которой одновременно применяется как нулевая ставка, так и ставка в 20 процентов. В таком случае составляется одна налоговая накладная, в которой заполняются соответствующие графы.

  10. В случае поставки товаров/услуг, освобождение от налогообложения которых предусмотрено статьей 197 раздела V и подразделом 2 раздела XX Кодекса, в налоговой накладной в разделе III и графе 10 делается пометка «Без НДС» с обязательной ссылкой на соответствующий пункт и/или подпункт, статью, подраздел, раздел Кодекса.

  11. В случае поставки товаров/услуг, налогообложение которых предусмотрено статьей 195 Кодекса по нулевой ставке, в разделе III и графах 8 и 9 проставляется ноль.

  12. В раздел I налоговой накладной вносятся данные в разрезе номенклатуры поставки товаров/услуг, а именно:

  12.1 графа 2 — дата возникновения налогового обязательства у продавца, то есть осуществление любого из событий, произошедших ранее, в соответствии с требованиями пункта 187.1 статьи 187 раздела V Кодекса;

  12.2 графа 3 — номенклатура поставки товаров/услуг;

  в налоговой накладной, выписанной на сумму превышения обычной цены над фактической, в этой графе также указывается «превышение обычной цены над фактической по товарам, услугам, указанным в налоговой накладной №____» (указывается порядковый номер налоговой накладной, выписанной на сумму поставки этих товаров/услуг, определенную исходя из их договорной (контрактной) стоимости);

  в налоговой накладной, выписанной на сумму превышения обычной цены, увеличенной на сумму процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя над фактической ценой, в этой графе, кроме слов «превышение обычной цены над фактической по товарам, услугам, указанным в налоговой накладной №____», также указываются слова «сумма процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя»;

  12.3 графа 4 — единица измерения товаров/услуг — грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л и т. п.;

  12.4 графа 5 — количество (объем) поставки товаров/услуг.

  В случае если услуги не имеют таких показателей, а измеряются только в стоимостном выражении, в графе 5 указывается: «услуга/проценты и т. п.»;

  12.5 графа 6 — цена поставки единицы продукции без учета налога на добавленную стоимость;

  12.6 графа 7 — база налогообложения товаров/услуг, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 20 процентов (с 01.01.2014 г. — 17 процентов);

  12.7 графа 8 — база налогообложения при осуществлении операций на таможенной территории Украины по поставке товаров/услуг, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке (согласно Кодексу);

  12.8 графа 9 — база налогообложения при осуществлении экспортных операций, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке (подпункт 195.1.1 пункта 195.1 статьи 195 раздела V Кодекса);

  12.9 графа 10 — база налогообложения товаров/услуг, освобожденных от налогообложения в соответствии со статьей 197 раздела V Кодекса и подразделом 2 раздела XX;

  12.10 графа 11 — общая сумма денежных средств, подлежащих уплате.

  13. В раздел II налоговой накладной вносятся данные о возвратной (залоговой) таре. Стоимость тары определяется в договоре (контракте) как возвратная (залоговая) и не включается в базу налогообложения, а указывается в графе 11 как общая сумма денежных средств, подлежащих уплате.

  14. Налоговая накладная выписывается на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму денежных средств, поступивших на текущий счет в качестве предварительной оплаты (аванса).

  В случае когда часть товара/услуги не содержит отдельной стоимости, перечень (номенклатура) частично поставленных товаров указывается в приложении к налоговой накладной (приложение 1) и в полной стоимости учитывается в налоговой накладной и общих налоговых обязательствах (приложение 1 выписывается в двух экземплярах, из которых оригинал выдается покупателю товаров/услуг, а копия остается у продавца товаров/услуг).

  15. В случае осуществления поставки товаров/услуг, поставка которых носит непрерывный или ритмичный характер при постоянных связях с покупателем, покупателю может быть выписана сводная налоговая накладная исходя из определенной в договоре периодичности оплаты поставленных товаров/услуг (1 раз в пять дней; 1 раз в десять дней и т. п.), но не реже одного раза в месяц и не позднее последнего дня месяца. При этом к сводной налоговой накладной обязательно прилагается реестр товаротранспортных накладных или других соответствующих сопроводительных документов, согласно которым осуществлена поставка товаров/услуг.

  16. Все составленные экземпляры налоговой накладной подписываются лицом, уполномоченным налогоплательщиком осуществлять поставку товаров/услуг, и скрепляются печатью такого налогоплательщика-продавца. Налоговая накладная не подписывается покупателем товаров/услуг и не скрепляется его печатью.

  17. В случае если база налогообложения определяется исходя из обычных цен и превышает сумму поставки товаров/услуг, определенную исходя из их договорной (контрактной) стоимости, то есть обычная цена превышает фактическую, продавец выписывает две налоговые накладные: одну — на сумму исходя из фактической цены поставки, вторую — на сумму превышения обычной цены над фактической. В налоговой накладной, выписанной на сумму превышения обычной цены над фактической, делается отметка в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка (01 — Выписана на сумму превышения обычной цены над фактической). Такая налоговая накладная покупателю не предоставляется; все экземпляры таких налоговых накладных хранятся у продавца.

  Такой порядок выписки налоговых накладных применяется и в случае, если база налогообложения определяется исходя из обычных цен, увеличенных на сумму процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя. При этом в налоговую накладную, выписанную на сумму превышения обычной цены над фактической, включается и сумма указанных процентов.

  18. В случае осуществления корректировки сумм налоговых обязательств в соответствии со статьей 192 раздела V Кодекса поставщик товаров/услуг выписывает расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной по форме согласно приложению 2 к налоговой накладной.

  19. Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее — расчет корректировки) может печататься полиграфическим способом, с помощью компьютера или иным способом.

  20. Расчет корректировки составляется в двух экземплярах.

  21. Оригинал расчета корректировки предоставляется покупателю товаров/услуг. Копия остается у продавца.

  Если расчет корректировки составляется налогоплательщиком к налоговой накладной, которая в соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 раздела V и пунктом 11 подраздела 2 раздела XX Кодекса подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных, такой расчет предоставляется покупателю только после его регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

  В случае если расчет корректировки составляется на сумму налога на добавленную стоимость, которая превышает сумму, предусмотренную пунктом 11 подраздела 2 Раздела XX Налогового кодекса Украины, такой расчет подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных только после регистрации в нем накладной, к которой выписывается этот расчет.

  22. Расчеты корректировки как покупателем, так и продавцом хранятся в порядке, аналогичном порядку хранения налоговых накладных.

  23. На основании этого расчета получатель товаров/услуг осуществляет корректировку налогового кредита в соответствии со статьей 192 раздела V Кодекса (при условии соблюдения положений законодательных актов об отнесении сумм к налоговому кредиту) с обязательным отражением указанных корректировок в реестре выданных и полученных налоговых накладных (с отрицательным или положительным значением).

  24. На титульном листе расчета корректировки указывается, в какую налоговую накладную и по какому договору вносятся изменения.

  25. Расчет корректировки составляется исключительно продавцом — лицом, являющимся налогоплательщиком, филиалом или структурным подразделением, которому делегировано право выписки налоговой накладной (в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка), лицом, которое ведет учет результатов при выполнении договоров о совместной деятельности и ответственно за содержание и внесение налога в бюджет, лицом — управляющим имуществом, которое ведет отдельный налоговый учет по налогу на добавленную стоимость при осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом, и покупателем — получателем услуги, оказанной ему нерезидентом, место поставки которой находится на таможенной территории Украины, с обязательным включением указанных корректировок в изменение налоговых обязательств и одновременным отражением в реестре выданных и полученных налоговых накладных с отрицательным или положительным значением.

  26. Номер расчета корректировки присваивается в соответствии с его номером в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

  27. Показатели в графах 6, 7, 9 — 11 расчета корректировки заполняются в стоимостном выражении в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

  28. В графе 6 указывается фактическая цена без учета налога на добавленную стоимость, по которой раньше была осуществлена поставка.

  29. В графе 7 указывается сумма разницы между ценой договоренности без налога на добавленную стоимость и фактической ценой без налога на добавленную стоимость, по которой осуществлена поставка.

  http://www.dtkt.com.ua/show/2cid18397.html

Оставить комментарий

<