| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Новая форма 1 ДФ, которая подается с 1 апреля 2011 года — Приказ ГНАУ №1020 от 24.12.2010

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

24.12.2010 м. Київ N 1020

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 46/18784

Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) (далі — Податковий розрахунок), що додається.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, що додається.

3. Податковий розрахунок перший раз подається за I квартал 2011 року.

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.):

4.1 у встановленому порядку погодити алгоритм контролю Податкового розрахунку з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування та з Департаментом обліку та звітності;

4.2 у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

4.3 забезпечити оприлюднення цього наказу у встановленому порядку.

5. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н. Г.) у місячний строк після державної реєстрації цього наказу в установленому порядку внести зміни до програмного забезпечення.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 29.09.2003 N 451 «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281;

від 30.08.2004 N 500 «Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2004 за N 1194/9793;

від 09.02.2005 N 67 «Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2005 за N 313/10593;

від 20.07.2006 N 425 «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за N 961/12835.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова О. О. Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф. Ярошенко
Перший заступник Голови —
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Г. Яцишина
Президент Спілки
орендарів і підприємців України
В. Хмільовський
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Д. М. Олійник
Заступник керівника Спільного
представницького органу профспілок
С. М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 N 1020Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 46/18784

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання органам державної податкової служби України (далі — органи ДПС) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (далі — податковий розрахунок) відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 глави 6 розділу II, підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

1.3. Подання податковими агентами податкового розрахунку за період, в якому проводились процедури його припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

II. Порядок подання податкового розрахунку

2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 Кодексу, не застосовуються.

2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

2.3. Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи — податкового агента.

2.3.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) податковий розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень, вказуються порядкові номери сторінок. У незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Подання ксерокопії розрахунку не дозволяється.

2.3.2. Податковий розрахунок може бути наданий органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

2.3.3. Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу ДПС. Другий — з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов’язковій реєстрації розрахунку в органі ДПС, — повертається податковому агенту.

2.4. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов’язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) — однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

2.5. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

2.6. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

III. Порядок заповнення податкового розрахунку

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:

3.1.1. Навпроти напису «Стор.» податковим агентом проставляється номер сторінки податкового розрахунку.

3.1.2. Відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається.

3.1.3. Навпроти напису «Порція» податковим агентом проставляється номер порції.

У податковому розрахунку, який подається за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності Кодекс (у податковому розрахунку за I квартал 2011 року), заповнюються клітинки «Сума податкового боргу станом на 01.01.2011», в яких відображається податковий борг відповідно до пункту 1 підрозділу 1 розділу XX Кодексу.

3.1.4. Зазначається податковий номер юридичної особи — податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи — податкового агента (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), яка подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

3.1.5. Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або «Самозайнята фізична особа».

3.1.6. «Працювало у штаті» — проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

3.1.7. «Працювало за цивільно-правовими договорами» — кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки для першої порції податкового розрахунку.

3.1.8. Зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові самозайнятої фізичної особи, податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, що подає податковий розрахунок.

3.1.9. Податковий номер органу ДПС, куди подається розрахунок.

3.1.10. Найменування органу ДПС, куди подається податковий розрахунок.

3.1.11. «Звітний період» — відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

3.1.12. У графі 1 «N з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

3.1.13. У графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

3.2. У графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

3.3. У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

3.4. У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

3.5. У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

3.6. У графі 5 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*», крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

3.7.1. У графі 6 «Дата прийняття на роботу» відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 27 грудня 2010 року, то у графі 6 потрібно вказати «27.12.2010».

3.7.2. У графі 7 «Дата звільнення з роботи» відображається дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту 3.7.1 цього пункту.

3.8. У графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

3.9. У графі 9 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків.

3.10. В останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

3.10.1. У кінці податкового розрахунку проставляються:

кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у податковому розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок відповідно до абзацу першого цього пункту не враховується;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) керівника юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) головного бухгалтера юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) самозайнятої фізичної особи, яка подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон.

3.10.2. Податковий розрахунок на останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи — підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи — податкового агента — підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою у разі її наявності.

3.10.3. «Дата подання» — проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

3.11. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу ДПС про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, ініціали, прізвище).

IV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.

4.4.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на вилучення рядка.

4.4.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка.

4.4.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Директор Департаменту оподаткування
фізичних осіб
 
С. П. Дусяк
Додаток
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

1. Довідник ознак доходів

OZN_
DOX
NAME NAME_SHOT D_BEGIN D_END
101 Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) заробітна плата, нарахована (виплачена) 01.01.2011
102 Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) виплати відповідно до умов цивільно-правового договору 01.01.2011
103 Доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі — роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (підпункт 164.2.3 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями 01.01.2011
104 Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна згідно з положеннями статті 172 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі статтею 172 розділу IV Кодексу 01.01.2011
105 Частина доходів від операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна згідно з положеннями статті 173 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) продаж (обмін) рухомого майна згідно зі статтею 173 розділу IV Кодексу 01.01.2011
106 Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу 01.01.2011
107 Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності
(підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
заборгованість, за якою минув строк позовної давності 01.01.2011
108 Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна 01.01.2011
109 Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі 01.01.2011
110 Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) проценти 01.01.2011
111 Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею 01.01.2011
112 Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу) інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами 01.01.2011
113 Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім’ї першого ступеня споріднення відповідно до підпункту «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім’ї першого ступеня споріднення 01.01.2011
114 Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення 01.01.2011
115 Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до підпункту 174.2.3 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом 01.01.2011
116 Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об’єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об’єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до підпункту «б» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 01.01.2011
117 Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до підпункту «в» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося 01.01.2011
118 Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) кошти на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені 01.01.2011
119 Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (підпункти 164.2.13 та 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) виплати з фонду фінансування будівництва 01.01.2011
120 Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (підпункт 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) неустойки, штрафи або пеня 01.01.2011
121 Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) страхові виплати (ДСЖ) 01.01.2011
122 Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) пенсійні виплати (НПЗ) 01.01.2011
123 Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених підпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) виплати з пенсійних вкладів (ПВ) 01.01.2011
124 Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою — резидентом (крім роботодавця — резидента) (підпункт 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, крім підпункту «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку 01.01.2011
125 Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (підпункт «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем- резидентом 01.01.2011
126 Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) додаткове благо 01.01.2011
127 Інші доходи (підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу IV та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) інші доходи 01.01.2011
128 Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) соціальні виплати з відповідних бюджетів 01.01.2011
129 Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) доходи від цінних паперів Мінфіну 01.01.2011
130 Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (підпункт 165.1.3 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи 01.01.2011
131 Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням пункту 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (підпункт 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами 01.01.2011
132 Сума внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (підпункт 165.1.5 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) внески на обов’язкове страхування, інші, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 01.01.2011
133 Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом (підпункт 165.1.6 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 01.01.2011
134 Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління (підпункт 165.1.7 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) страхові внески до Накопичувального фонду, обов’язкові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління 01.01.2011
135 Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (підпункт 165.1.8 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації 01.01.2011
136 Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах (підпункт 165.1.9 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) майно, надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону 01.01.2011
137 Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (підпункт 165.1.10 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) грошове або майнове забезпечення військовослужбовців строкової служби 01.01.2011
138 Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну), протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна 01.01.2011
139 Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (підпункт 165.1.13 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя 01.01.2011
140 Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (підпункт 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) аліменти 01.01.2011
141 Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (підпункт 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою 01.01.2011
142 Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (підпункт 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі 01.01.2011
143 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (підпункт 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) допомога на лікування та медичне обслуговування 01.01.2011
144 Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (підпункт 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість безоплатно наданого вугілля 01.01.2011
145 Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (підпункт 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість підготовки чи перепідготовки платника податку 01.01.2011
146 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (підпункт 165.1.22 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) допомога на поховання 01.01.2011
147 Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації) (підпункт 165.1.23 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) майно, що надається дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування 01.01.2011
148 Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) доходи від продажу сільськогосподарської продукції 01.01.2011
149 Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів (підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) доходи від вторинної сировини та побутових відходів 01.01.2011
150 Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (підпункт 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума стипендії 01.01.2011
151 Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншого, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (підпункт 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС 01.01.2011
152 Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 років (підпункт 165.1.30 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума виплат заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося 01.01.2011
153 Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума поворотної фінансової допомоги 01.01.2011
154 Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (підпункт 165.1.33 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума доходу від донорства 01.01.2011
155 Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства (підпункт 165.1.34 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності 01.01.2011
156 Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (підпункт 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України 01.01.2011
157 Дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу) дохід, виплачений самозайнятій особі 01.01.2011
158 Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (підпункт 165.1.37 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) 01.01.2011
159 Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів 01.01.2011
160 Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (підпункт 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань 01.01.2011
161 Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (підпункт 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок, отриманих у власність у процесі приватизації 01.01.2011
162 Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (підпункт 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) проценти на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги 01.01.2011
163 Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку — учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (підпункт 165.1.42 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів 01.01.2011
164 Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім’ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (підпункт 165.1.43 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи 01.01.2011
165 Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (підпункт 165.1.45 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) вартість побічних лісових користувань для власного споживання 01.01.2011
166 Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (підпункт 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) виграш, приз у державну грошову лотерею 01.01.2011
167 Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам (підпункт 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам 01.01.2011
168 Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу (підпункт 165.1.48 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю 01.01.2011
169 Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (пункт 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу) благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога 01.01.2011
170 Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пункт 170.10 статті 170 розділу IV Кодексу, крім підпункту 170.10.5 пункту 170.10 статті 170 розділу IV Кодексу) доходи з України нерезидента від нерезидента 01.01.2011
171 Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (пункт 170.12 статті 170 розділу IV Кодексу) плата (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 01.01.2011
172 Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) доходи, перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління 01.01.2011
173 Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника 01.01.2011
174 Кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім’ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) кошти, які вносяться особою на пенсійний вклад платника чи на рахунок у фонді банківського управління 01.01.2011
175 Доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) доходи за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління 01.01.2011
176 Кошти, що відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» виплачуються згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) кошти, виплачені під час експерименту ХК «Київміськбуд» 01.01.2011
177 Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту від участі у гастрольних заходах (підпункт 170.10.5 пункту 170.10 статті 170 розділу IV Кодексу) доходи з України нерезидентів від участі у гастрольних заходах 01.01.2011
178 Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права (підпункт 165.1.44 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду 01.01.2011

Структура довідника ознак доходів надається за таблицею 1:

Таблиця 1

Назва реквізиту Формат реквізиту Значення реквізиту
OZN_DOX N(3) Код ознаки
NAME C(254) Назва ознаки
NAME_SHOT C(20) Скорочена назва ознаки
D_BEGIN D(8) Дата початку дії ознаки
D_END D(8) Дата кінця дії ознаки

2. Довідник ознак податкових соціальних пільг

KOD_P NAME_P D_BEGIN D_END
01 У розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, з урахуванням положень абзацу восьмого пункту 1 розділу XIX Кодексу (підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу) 01.01.2011
02 У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці «01» (підпункт 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу) 01.01.2011
03 У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці «01» (підпункт 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу) 01.01.2011
04 У розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці «01» для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (підпункт 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу) 01.01.2011

При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх поєднування, наведені у таблиці 2:

Таблиця 2

Ознака доходу Ознака податкової соціальної пільги
101 01, 02, 03, 04

Структура довідника ознак податкових соціальних пільг надається за таблицею 3:

Таблиця 3

Назва реквізиту Формат реквізиту Значення реквізиту
KOD_P N(2) Код ознаки
NAME_P C(254) Назва ознаки
D_BEGIN D(8) Дата початку дії ознаки
D_END D(8) Дата кінця дії ознаки

Реквізит D_END заповнюється у програмному забезпеченні тільки після припинення дії відповідної ознаки. Якщо реквізит «Дата кінця дії ознаки» не визначений, за замовчуванням він — «31.12.2999».

3. Опис структури файла даних розрахунку

3.1. За наявності комп’ютерної техніки інформацію про доходи й утримані податки слід подавати у вигляді DBF файла з іменем — DArrccnn.k, де:

DA — маска файла з даними про доходи;

rr — код області;

cc — код органу державної податкової служби, куди подається податковий розрахунок;

nn — номер файла за звітний період (01, 02…);

k — порядковий номер звітного кварталу.

3.2. Структура файла даних розрахунку надається за таблицею 4:

Таблиця 4

Назва реквізиту Формат реквізиту Значення реквізиту
NP N(5) порядковий номер запису у файлі
PERIOD N(1) порядковий номер звітного кварталу
RIK N(4) звітний рік
KOD C(10) код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків — для юридичної особи, що подає податковий розрахунок, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) — для самозайнятої фізичної особи, що подає податковий розрахунок
TYP N(1) ознака податкового агента, який подає податковий розрахунок (0 — юридична особа, 1 — фізична особа)
TIN C(10) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, про яку надається інформація у податковому розрахунку
S_NAR N(12.2) сума нарахованого доходу
S_DOX N(12.2) сума виплаченого доходу
S_TAXN N(12.2) сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб
S_TAXP N(12.2) сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб
OZN_DOX N(3) ознака доходу згідно з довідником ознак доходів
D_PRIYN D(8) дата прийняття на роботу фізичної особи
D_ZVILN D(8) дата звільнення з роботи фізичної особи
OZN_PILG N(2) ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг
OZNAKA N(1) ознака: 0 — введення запису, 1 — виключення запису

Останні три записи файла заповнюються таким чином:

у першому записі заповнюються тільки такі поля: «NP» — заповнюється чотирма цифрами «9» і однією цифрою «1»; «TIN» — вноситься реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) керівника юридичної особи або самозайнятої особи; «S_DOX» — вноситься телефон керівника юридичної особи або самозайнятої особи; «PERIOD», «RIK», «KOD», «TYP» — заповнюються відповідно до попередніх записів файла. Решта полів цього запису не заповнюється;

у другому записі заповнюються тільки такі поля: «NP» — заповнюється чотирма цифрами «9» і однією цифрою «2»; «TIN» — вноситься реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) головного бухгалтера; «S_DOX» — вноситься телефон головного бухгалтера; «PERIOD», «RIK», «KOD», «TYP» — заповнюються відповідно до попередніх записів файла. Решта полів цього запису не заповнюється;

у третьому записі заповнюються тільки такі поля: «NP» — заповнюється п’ятьма цифрами «9»; «PERIOD», «RIK», «KOD», «TYP» — заповнюються відповідно до попередніх записів файла; «S_NAR» — підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами файла; «S_DOX» — підраховується загальна сума виплаченого доходу за всіма записами файла; «S_TAXN» — підраховується загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб за всіма записами файла; «S_TAXP» — підраховується загальна сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб за всіма записами файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

____________

 Форму 1 ДФ можно скачать в разделе «Бланки деклараций в ГНАУ»

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий
79017 просмотров, 2 - сегодня
Follow Discussion

8 комментариев to “Новая форма 1 ДФ, которая подается с 1 апреля 2011 года — Приказ ГНАУ №1020 от 24.12.2010”

 1. Gggn:

  хвора на голову держава

 2. Oleg Pas':

  C 1 января 2016 года стандартная ставка НДФЛ составляет 18%.

 3. Nadin:

  Чи потрібно подавати форму 1-ДФ за звітний період, в якому не проводилося  нарахуваня сум доходу та виплата  доходу платникам податку  податковим агентом — профспілковою організацією. 

 4. BankNews:

  Если в форме 1ДФ все прочерки, то такую форму в налоговой просто не берут. Хотя, если ее отсылать через Интернет, то даже пустую форму налоговая принимает и присваивает ей регистрационный номер. 

 5. Татьяна:

  Якщо нерухомість продається вперше і є у власності понад три роки, то з доходу від її продажу, згідно х Податковим кодексом податок не платиться. То чи потрібно такий дохід вписувати в 1 дф і як відобразити, що продавець звільняється від оподаткування?

 6. Oleg Pas':

  Не облагается налогом продажа недвижимости физлиц, а данную форму подают юрлица.

 7. Tazaumarork:

  Сегодня займы пользуются большим спросом. С помощью денежной помощи возможно решить ряд существенных вопросов. Иногда бывает так, что на самые важные вещи не хватает денег. Вы можете хорошо сэкономить время при регистрации займа. Чтобы не находиться в очереди за кредитом в банке, можно оформить займ виртуально.

  Временами бывает так, что деньги необходимы очень срочно, и на длительную обработку данных физически нет дней. С помощью онлайн МФО реально получить займ на карту моментально , список проверенных МФО находится на все-займы-тут.рф, где вы сможете выбрать любой комфортный для Вас сервис.

  Вы можете получить займ без свидетельств и поручительств. Нет необходимости подготавливать огромный пакет документов, как это надо делать для банка. Также следует отметить, что все ваши документы не будут афишироваться, что сегодня очень важно. Каждая из представленных МФО предоставляет отличные условия. Вы можете создать заявку на портале МФО невероятно быстро. Одобрение по займу вы можете получить тогда же или через день.

  Для получения займ без отказа срочно на карту подойдёт любая дебетная карта. Стоит выделить, чтобы карточка была активной. На все-займы-тут.рф вы можете оформить в сжатые сроки займ. Если вас интересует срочный займ, у вас нет времени ждать, пока по вашей заявке примет решение банк, вам стоит обратиться в МФО.

  Любые средства вы можете получить в зависимости от того, на каких опциях компания выдаёт займ. Все онлайн заявки рассматриваются в организациях безумно быстро. В основном, деньги вы сможете вернуть любым удобным для вас способом. На ресурсе находится перечень сервисов, в которые можно вернуть заемные деньги даже в праздники или выходные. Все транзакции проходят быстро, а применять возможно как Visa, так и MasterCard.

  Вне зависимости от того, какая у вас экономическая ситуация, МФО вам предоставят займ. Все фирмы online круглые сутки, что на самом деле безумно помогает. Быстрое одобрение также оказывают некоторые сервисы. В наше время микрозайм online – это уже не в новинку. Очень много людей пользуются услугами и оформлять заемные средства с помощью МФО за 10 минут. Это безумно круто и комфортно.

  Стоит также выделить, что с помощью таких МФО вы можете получить заемные деньги не только на счет, но и на online кошелек. Если вам надо получить деньги на Яндекс.Деньги или на WebMoney, сделать сегодня это проще простого. Иногда происходит так, что экономические сложности не дают спокойно находиться. Чтобы не обращаться к знакомым или знакомым, лучше использовать услуги МФО, где взять микрозайм могут даже студенты или люди в возрасте.

  Если вам быстро потребовались финансы, особенно если кредитная история отсутствует или она не очень хорошая, лучше варианта, чем МФО – не придумать. С содействием таких компаний вы можете не только ликвидировать сложности финансового характера, но и сделать с нуля или улучшить свою кредитную историю.

  На все-займы-тут.рф вы можете подобрать любую из фирм на удобных для Вас условий. Получить займ, онлайн в эти дни реально не выходя из дома. Самое важное, что сумма займа может увеличиваться. Очень много компаний выдают первоначальный кредит не на большие суммы. Но, после нескольких успешных обратных транзакций вы легко сможете принять займ уже на интересующую Вас сумму.

  Во многих МФО процентные ставки доступные. На сайте отображается список самых надёжных МФО, где можно в сжатые сроки оформить займ. Если вам до сих пор долго выдавали активы или плохо консультировали, вам не стоит переживать. На сайте все эти функции слиты сразу же при переходе. Вы сможете забыть о трудностях, с которыми вам приходилось сталкиваться раньше. Получить займ online теперь возможно быстро и просто!

 8. ViklaerBut:

  Мгновенные займы всем можно оформить на сайте все-займы-тут.рф

  Сейчас наш мир переживает сложное время, которое поменяло нас всех, привычный ритм жизни и денежную независимость большинства людей. Так вышло, что многие лишились работы, кто-то потерял сотрудников, кто-то и вовсе личный бизнес. Из-за этого многие банки отвергают заявки в выдаче кредита.

  Как быть в сложившейся ситуации? Если вдруг Вам немедленно понадобились деньги, если Вам отказали в кредите, то мы подскажем, что делать в этой сложной ситуации.

  Представляем Вашему почтению веб — ресурс с большим выбором микрофинансовых компаний, оформляющих займы на банковскую карту в онлайн распорядке. Мы разместили самые популярные МФО которые выдают займ онлайн с самыми выгодными условиями для наших пользователей.

  Самый срочный и удобный случай перевода денежных средств, без предоставления документов о месте работы, лиц-поручителей и персонального присутствия в офисе банка. Сегодня находиться в общественных местах очень чревато и к тому же запрещено, поэтому срочные займы онлайн-это подлинно самый лучший метод получения кредита.

  Ознакомьтесь с самыми востребованными организациями, которые есть в России на сегодняшний момент на интернет портале все-займы-тут.рф прямо сейчас. Любой банк имеет краткое описание и основные характеристики предложений-сколько процентов, минимальная сумма оформления, предпочтительный возраст клиента, время получения ответа от компании и другие.

  Когда Вы выберете МКК, смело жмите на «подать заявку» и Вам будет открыт официальный сайт микрофинансовой организации, где Вы сможете найти всю самую важную информацию и сможете оформить заявку.

  При оформлении заявки необходимо подготовить Ваш паспорт и сотовый телефон. Некоторые МФО могут запросить еще несколько документов для того, чтобы Вы смогли оформить онлайн займ. Чаще мгновенный займы поступают на Вашу банковскую карту, при чем вовсе не важно какой именно у Вас банк и населенный пункт, но также есть и другие методы получения денежных средств.

  О всех способах узнайте при оформлении заявки у выбранной компании. Все МКК работают анонимно, не разглашая личных данных своих заемщиков.

  На сегодняшний день ассортимент займов на карту переполнен, а это означает, что часто можно выйти на обманщиков. Будьте внимательны при выборе МКК, читайте все мелкие шрифты и скрытые условия, а лучше заходите на наш информационных портал, где мы абсолютно бесплатно выложили топ список лучших организаций, оформляющих онлайн займы на карту онлайн.Мы подготовили лучшие компании микрозаймов которые дают срочный займ онлайн без отказов на карту с самыми удачными условиями для наших пользователей.

Оставить комментарий

<